Artikel 1 - Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Smeg Outlet Amsterdam: de onderneming onder de handelsnaam Smeg Outlet BV gevestigd aan Hoofddorpplein 31, 1059CW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 68072457. Hierna te noemen: Smeg Outlet Amsterdam.

De website: webshop van Smeg Outlet Amterdam http://www.smegoutletamsterdam.nl en alle onderliggende pagina’s, uitgezonderd links naar websites van derden;

Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Smeg Outlet Amsterdam en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden;

Klant: een ieder die al dan niet handelt uit naam van een bedrijf of beroep die met

Smeg Outlet Amsterdam een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Smeg Outlet Amsterdam een aanbieding doet of offerte maakt;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Smeg Outlet Amsterdam en de klant;

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

Artikel 2 - Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Smeg Outlet Amsterdam en een klant waarop Smeg Outlet Amsterdam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Smeg Outlet Amsterdam, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken, zoals de uitbesteding van het transport.
3. Afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Smeg Outlet Amsterdam zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en bestellingen
1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.
2. Smeg Outlet Amsterdam kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en product omschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf, druk of vermeldingsfouten.
3. Een bestelling bindt de klant.
4. Smeg Outlet Amsterdam kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is Smeg Outlet Amsterdam daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Smeg Outlet Amsterdam anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Smeg Outlet Amsterdam niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 - Overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Smeg Outlet Amsterdam en de klant komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft afgerond en Smeg Outlet Amsterdam u per e-mail of schriftelijk een orderbevestiging gestuurd heeft.
2. Omdat de producten vermeld op de website zowel online als in de winkel worden verkocht, kan het zo zijn dat een product op de website reeds verkocht is in de winkel of online en dus niet meer op voorraad is. Als een product niet meer op voorraad is kan de klant de overeenkomst ontbinden of zal Smeg Outlet Amsterdam indien mogelijk een alternatief aanbieden. Smeg Outlet Amsterdam zal in dit geval de klant daar tijdig over inlichten.
3. Prijswijzigingen: Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
4. Eigendomsvoorbehoud: Smeg Outlet Amsterdam blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 5 - Levering
1. 1. Aangezien Smeg Outlet Amsterdam over een grote voorraad beschikt vind in 95% van de bezorgingen de levering binnen 3-7 werkdagen plaats. Het kan echter voorkomen dat zowel Smeg Outlet Amsterdam alswel de fabrikant het apparaat niet op voorraad heeft en de levertijd dan iets op kan lopen. Smeg Outlet Amsterdam beroept zich daarom op de wet kopen op afstand met de levertermijn van maximaal 30 dagen. U kunt altijd contact opnemen met Smeg Outlet Amsterdam om de voorraadstatus van een bepaald product op te vragen.
2. Bij overschrijding van de wettelijke levertijd van 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding. Volgens de wet kopen op afstand is de maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen, indien de levertijd niet haalbaar is zal Smeg Outlet Amsterdam u hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort worden.
3. Tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt Smeg Outlet Amsterdam de wijze van verzending.
4. De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.
5. Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling die uit meerdere onderdelen bestaat niet in één keer kan worden bezorgd wordt in overleg met de klant een nieuwe bezorgdatum afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd.

Artikel 6 - Bezorgen
1. Ons leveringsgebied is Nederland. Tenzij anders is overeengekomen zullen alle apparaten vakkundig worden thuisbezorgd met de daar bij komende kosten. De kleinere producten worden geleverd met een pakket dienst.
1.1 Bij bezorging tot de voordeur(1 mans) geldt een prijs van 49 Euro inclusief 21% BTW . Deze prijs geldt voor bezorging binnen Nederland exclusief de Waddeneilanden.
1.2 Bij bezorging met installatie (2 mans) geldt een prijs van 139 Euro inclusief 21% BTW, dit bedrag geldt voor een totale bezorgings- en installatietijd van 30 minuten. Deze 30 minuten gaan in vanaf het moment dat de bezorger bij u aanbelt. Bij overschrijding van deze 30 minuten geldt een meerprijs van 15 Euro per 10 minuten. Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW. Deze prijzen gelden voor bezorging binnen Nederland exclusief de Waddeneilanden. Bij het bezorgen en installeren zal de apparatuur keurig binnen worden afgeleverd mits doorgangen dit toelaten, ook bij flats indien er een lift aanwezig is. Levering op verdieping m.b.v. trappen is mogelijk na overleg en mits doorgangen dit toelaten. Alle extra kosten die boven de reeds betaalde bezorgkosten komen vallen voor rekening van de klant en dienen direct te worden verrekend.
1.3 Bij bezorging en installatie van inbouw apparatuur hanteert Smeg Outlet Amsterdam een installatietijd van 60 minuten, de prijs hiervoor bedraagt 119,90 euro. Bij overschrijding van deze 60 minuten geldt een meerprijs van 15 Euro per 10 minuten. Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW.
1.4 Indien de doorgangen het niet toelaten de apparatuur op de gewenste plek te krijgen is er een mogelijkheid deze apparatuur m.b.v. een buitenlift naar binnen te krijgen. Deze manier van levering geschiedt altijd in overleg, dit geldt eveneens voor de kosten die aan deze wijze van levering verbonden zijn. Deze wijze van bezorgen biedt geen mogelijk tot installatie van de bezorgde apparatuur.
1.5 De bezorging en installatie op 1 hoog of hoger is niet mogelijk voor fornuizen breder dan 70 cm, fab32 retro koelkasten en koelkasten breder dan 60 cm.
2. Bij apparaten met de vermelding ‘gratis thuisbezorgd’ is het bezorgen kosteloos en op basis van een bezorging tot de voordeur (1mans). Dit geldt bij bezorging binnen Nederland exclusief de Waddeneilanden
3. Indien een artikel wordt afgehaald in de winkel van Smeg Outlet Amsterdam zullen logischerwijs geen bezorgkosten in rekening gebracht worden. Staat bij het product `gratis bezorgd` zal er geen korting op de prijs worden gegeven.

Artikel 7 – Prijzen:
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW, maar exclusief de bezorgkosten tenzij anders vermeld.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
3. Indien na bestelling een prijsverhoging of prijs verlaging optreedt, dan zal dit geen gevolg hebben op de overeengekomen prijs.

Artikel 8 – Plaatsing en montage:
1. Zoals beschreven in artikel 6 – Bezorgen lid 1.2 biedt Smeg Outlet Amsterdam de klant de mogelijkheid de aangeschafte apparatuur op locatie te laten monteren.

Algemene richtlijnen voor bezorging/aansluiten apparatuur:
- Bestaande voorzieningen (kraan, stopcontact e.d.) dienen binnen bereik van de benodigde aansluitingen (aanvoer, afvoer, elektra e.d.) aanwezig te zijn.
- Bij plaatsing van het apparaat op locatie dienen doorgangen (deuren, trappen) dit toe te laten (geen obstakels, voldoende breedte)

2. Voor het aansluiten van inbouw apparatuur geldt de prijs zoals genoemd in artikel 6 lid 1.2.

Voor deze prijs worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Het bezorgen van de nieuwe apparatuur op het gewenste adres in Nederland (m.u.v. Waddeneilanden)
- Afkoppelen en uitbouwen van de bestaande inbouw apparatuur
- Monteren van de nieuwe inbouw apparatuur
- Monteren van het keukenpaneel op de nieuwe inbouw apparatuur
- Aansluiten van de nieuwe inbouw apparatuur op de bestaande leidingen/aansluitingen
- Testen van de nieuwe inbouw apparatuur
- Afvoeren van oude inbouw apparatuur en verpakkingsmateriaal
- Installeren van apparatuur met meer-fasen aansluitingen (elektra: bijv. bij keramische en inductie fornuizen of kookplaten) mits alle voorzieningen aanwezig.

De volgende werkzaamheden worden standaard niet uitgevoerd:
- Elk timmer- of loodgieterswerk, denk aan:
- Boren en/of zagen in keukenkasten of overige timmerwerkzaamheden
- Het (ver)leggen van water, gas en afvoerleidingen
- Het monteren/vervangen van waterkranen en wandcontactdozen
- Het vervangen en/of monteren van trek- en was/droogschakelaars
- Het plaatsen en ophangen van achterwand en afzuigkap.


3. In de prijsstelling is uitgegaan van het vervangen van de apparaten.
4. Smeg Outlet Amsterdam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden, afspraken en prijzen van de door de klant gekozen externe monteurs.

Artikel 9 - De koop ongedaan maken:
1. De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 14 dagen ingaande na ontvangst, aan te melden om terug te sturen naar Smeg Outlet Amsterdam en daarna nog 14 dagen voor het daadwerkelijk terug te sturen naar Smeg Outlet Amsterdam. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Smeg Outlet Amsterdam wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient schriftelijk of per e-mail een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.
2. Indien de klant besluit het product niet zelf terug te sturen maar te laten ophalen door Smeg Outlet Amsterdam zijn de kosten van het retour halen voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Smeg Outlet Amsterdam zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
3. Het product kan in de volgende drie staten verkeren:
a. staat 1; het product is onbeschadigd en in de origineel toestand, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m g. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.
b. staat 2; het product is onbeschadigd, de originele verpakking is nog wel aanwezig en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m g. De klant ontvangt 85% van het aankoopbedrag van het product retour.
c. staat 3; het product is onbeschadigd, de originele verpakking ontbreekt en/of toebehoren ontbreken zoals: handleiding, montagemateriaal, meegeleverde accessoires, e.d. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m e. De klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag van het product retour
d. staat 4; het product is beschadigd. Het product voldoet niet aan de voorwaarde gesteld in lid 4 sub a. Smeg Outlet Amsterdam accepteert geen producten die geretourneerd worden indien het product beschadigd is, dit geldt uiteraard niet voor schade die voor levering/aankoop geconstateerd is.
4 Voorwaarden voor retourzending:
a. het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
b. het product dient ongebruikt te zijn;
c. het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
d. het product mag niet ingebouwd zijn geweest;
e. het product mag niet gemonteerd zijn geweest;
f. meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
g. het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen meegeleverde accessoires;
5 Bepaling restitutiebedrag.
a. Na ontvangst van het retour gestuurde product zal Smeg Outlet Amsterdam het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage wat aan de klant zal worden terug betaald.
b. Indien de klant akkoord gaat met de in lid 5 sub a gestelde percentage zal Smeg Outlet Amsterdam het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen overmaken.
c. Indien de klant niet akkoord gaat met de in lid 5 sub a gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.

Artikel 10 – Garantie:
1. Smeg Outlet Amsterdam garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt, tenzij anders vermeldt, op apparatuur gedurende een periode van 24 maanden. Accessoires vallen buiten de garantieregeling.
3. De onder 1. genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.
4. Smeg Outlet Amsterdam verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal Smeg Outlet Amsterdam het product binnen redelijke termijn naar keuze van Smeg Outlet Amsterdam repareren of – indien nodig - omruilen. Bij omruiling komt het retour gehaalde product in eigendom van Smeg Outlet Amsterdam.
6. De in lid 1 t/m 5 omschreven garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Smeg Outlet Amsterdam, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
7. Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Smeg Outlet Amsterdam in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.
8. Een garantie/serviceverzoek kunt u schriftelijk, per mail of telefonisch bij Smeg Outlet Amsterdam aanmelden.
9. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Artikel 11 - Onderzoek, reclames:
1. De klant dient de geleverde producten na ontvangst zelf na te zien op beschadigingen. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Mocht de klant er na ontvangst van de levering achter komen dat één of meerdere punten zoals hierna beschreven niet is voldaan dient de klant binnen 24 uur na ontvangst contact op te nemen met Smeg Outlet Amsterdam. Mocht de klant niet binnen 24 uur na ontvangst contact opnemen met Smeg outlet bevestigt de klant hiermee dat de geleverde producten onbeschadigd zijn tenzij deze schade bij aankoop bekend en goedgekeurd was. Tevens bevestigd de klant dat de juiste hoeveelheden en de juiste types - zoals overeengekomen - zijn geleverd.
3. De verantwoording voor de apparatuur na het nakijken hiervan is geheel voor de klant. Tenzij anders schriftelijk is overeen gekomen.
4. Voor technische problemen bij of na installatie van de apparatuur verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. De bepalingen bij artikel 10, lid 5 zijn hierop van toepassing.
5. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft u verplicht tot afname en betaling van het geleverde product.

Artikel 12 - Risico-overgang:
1. Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde product (die voorwerp van de overeenkomst zijn) gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

Artikel 13 – Betaling:
1. Betaalwijze: voor de apparaten welke worden aangeboden op smegoutletamsterdam.nl is de klant verplicht deze apparaten vooraf te betalen. Als de klant ervoor kiest om het apparaat af te halen bij de winkel van Smeg Outlet te Amsterdam kan daar het verschuldigde bedrag betaald worden.
2. Via Bezorging: Smeg Outlet Amsterdam gaat pas over op bezorging indien het verschuldigde bedrag voldaan is en ontvangen op rekening van Smeg Outlet Amsterdam.
3. Via Vooruitbetalen: u kunt het factuurbedrag per bank of giro aan Smeg Outlet Amsterdam overmaken. U voert uw bestelling in op www.smegoutletamsterdam.nl en volgt daarna de onderstaande stappen:
a. U ontvangt per e-mail een bevestiging met uw ordernummer en het factuurbedrag.*
b. U dient nu het totaalbedrag over te maken naar Smeg Outlet Amsterdam te Amsterdam op rekeningnummer NL16INGB0005081562 ten name van Smeg outlet BV onder vermelding van uw ordernummer.
c. Na binnenkomst van de betaling wordt het leveringsproces van uw order in gang gezet. Houdt bij betaling via bank of giro rekening met een vertraging van 1-5 werkdagen.
6. Afhalen in bij de showroom van Smeg Outlet Amsterdam: De betaling kan contant of per PIN.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid:
1. Indien het door Smeg Outlet Amsterdam geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Smeg Outlet Amsterdam ten opzichte van de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Smeg Outlet Amsterdam beperkt tot het aansporen van de producent voor herstel of vervanging van het product, dan wel het retour nemen van het apparaat volgens de algemene voorwaarden van deze producent.
3. Onverminderd het bovenstaande is Smeg Outlet Amsterdam niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onkundig of oneigenlijk gebruik van klant.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Smeg Outlet Amsterdam of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 – Overmacht:
1. Smeg Outlet Amsterdam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Smeg Outlet Amsterdam daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Smeg Outlet Amsterdam of de externe leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Smeg Outlet Amsterdam niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Smeg Outlet Amsterdam worden daaronder begrepen.
3. Smeg Outlet Amsterdam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Smeg Outlet Amsterdam zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzover Smeg Outlet Amsterdam ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Smeg Outlet Amsterdam gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 – Klachten:
1. Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door Smeg Outlet Amsterdam serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per e-mail of schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Smeg Outlet Amsterdam zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week trachten op te lossen. Smeg Outlet Amsterdam zal telefonisch of per e-mail contact opnemen met de klant.

Artikel 17 – Geschillen:
1. De rechter in de directe omgeving van Smeg Outlet Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Smeg Outlet Amsterdam het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18 - Retour oude apparaten:
1. Indien uw oude apparaat door ons moet worden meegenomen, dient deze schoon, droog en ontkoppelt te zijn en gereed te staan beneden voor uw huis voor transport (ook in- en onderbouw apparatuur dient vooraf uitgebouwd te worden.)
2. Bij een bezorging per pakket post is het niet mogelijk het oude product mee retour te geven.

Artikel 19 - Toepasselijk recht:
1. Op elke overeenkomst tussen Smeg Outlet Amsterdam en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 – Beveiligingsverklaring:
1. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.
- Informatie aan derden: Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mail adres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.
- Cookies: In deze winkel gebruiken wij cookies om informatie over uw
klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2022 Smeg Outlet | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel